Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit


Een goed functionerend kwaliteitssysteem is essentieel voor het verlenen van diensten aan onze klanten; de patiënt, de zorgverlener en zorgverzekeraar. Daartoe werkt SCAL Medische Diagnostiek samen met diagnostische centra, die ISO-9001 en/of ISO-15189 gecertificeerd zijn. Daarnaast borgt SCAL zijn kwaliteit door onderlinge vergelijking van onderzoek uitslagen tussen laboratoria, door klanttevredenheidsonderzoek en door het continue bevorderen van de deskundigheid en competenties van zijn medewerkers.


ISO 9001


Een ISO 9001 certificering laat zien dat er wordt voldaan aan internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 is ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op het vanuit de interne en externe context bepaling en het inzichtelijk maken van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden invulling te geven aan klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering, verbetering, op bewijs gebaseerde besluitvorming en relatiemanagement. Kort gezegd: nadruk op het managen van resultaat.


ISO 15189


Een ISO-15189 accreditatiekeurmerk  toont aan dat onafhankelijke deskundigen hebben geconstateerd dat een laboratorium een goed en actief kwaliteitsbeleid voert. Ook de operationele procedures, theoretische en praktische kennis, klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten is als goed beoordeeld. Een geaccrediteerd laboratorium verstaat zijn vak en biedt zekerheid en kwaliteit aan patiënten en artsen. Een ISO-15189 geaccrediteerd medisch laboratorium heeft specialisten in dienst die onderzoeksresultaten kunnen interpreteren en de klant kunnen adviseren. Deze laboratoria maken gebruik van gekalibreerde apparatuur. Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken. Bij deze ringonderzoeken worden de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar vergeleken.


Kwaliteisbewaking Medische Laboratoria


SCAL maakt voor de ringonderzoeken vooral gebruik van de ringonderzoeken van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). SCAL neemt meerdere keer per jaar deel aan deze onderzoeken voor al haar testen. De resultaten vallen binnen de door de SKML gestelde eisen. Als de resultaten afwijken van de eisen worden door SCAL passende maatregelen getroffen om de testen weer binnen specificaties te krijgen.


Klanttevredenheidsonderzoek


SCAL werkt binnen de koepelorganisatie SAN Centra Voor Medische Diagnostiek samen aan gestandaardiseerde klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast volgt SCAL continue de klanttevredenheid door op reguliere basis op zijn verschillende servicepunten en dependances  enquêtes uit te zetten. Voorts beschikt SCAL over een goed functionerend klachtensysteem, waarin zowel klachten als complimenten worden ingezet om de dienstverlening te optimaliseren.


Professioneel personeel


Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen zorgen wij dat ons personeel professioneel is, adequaat geschoold en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied door het aanbieden van cursussen en opleidingen. Daarbij eisen wij van onze medewerkers vriendelijkheid, servicegerichtheid en professionaliteit bij de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Er wordt op deskundige wijze omgegaan met de verschillende materialen en technieken die worden gebruikt. Ook in de omgang met de patiënt, arts en andere medische instanties is professionaliteit een vereiste.  


Persoonlijke aandacht en service


Bij SCAL Medische Diagnostiek draait het om mensen. Wij behandelen u met respect en vinden het belangrijk dat u zich welkom bij ons voelt.